PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT

CURSOS

Ambients d’aprenentatge

Mitjançant aquest curs, els participants adquirireu les competències necessàries per a dissenyar una programació d’ambients d’aprenentatge des d’un enfocament globalitzat, amb la finalitat de promoure situacions d’aprenentatge autònom, actiu, experimental i vivencial.

Treball per projectes

En aquest curs, els participants aprendreu a identificar les característiques del Treball per Projectes, mitjançant el disseny d’activitats significatives i situacions d’aprenentatge pràctic per a l’alumnat, amb la finalitat d’elaborar la programació del vostre propi projecte des del punt de vista de l’enfocament globalitzat.

Aprenentatge basat en problemes

L’Aprenentatge Basat en Problemes és una metodologia competencial que inicia als alumnes en l’anàlisi de situacions-problema, a planificar una recerca autònoma, executar-la i validar-la en un context d’aprenentatge significatiu i cooperatiu.

Mitjançant aquest curs, els participants coneixereu les característiques de l’ABP i adquirireu les competències necessàries per a elaborar una proposta didàctica basada en situacions problema.

Aprenentatge cooperatiu: estratègies pràctiques

La cooperació és una habilitat i competència necessària per a què els nostres alumnes esdevinguin futurs ciutadans democràtics, solidaris i compromesos amb la societat.

Mitjançant aquest curs, coneixereu diferents estratègies pràctiques, àgils i dinàmiques per a portar a terme a l’aula, per aprendre a programar unitats didàctiques cooperatives.