PERFIL D’IMMERSIÓ I SUPORT LINGÜÍSTIC

CURSOS

Immersió lingüística. Orientacions i estratègies pràctiques

En aquest curs, els assistents identificaran aspectes clau sobre la interculturalitat i el plurilingüisme, amb la finalitat de dissenyar diferents propostes per afavorir la inclusió.
També es treballaran els factors clau relacionats amb el procés d’aprenentatge d’una segona llengua, i es proposaran diferents estratègies i orientacions.

Immersió lingüística. Adaptació de materials didàctics i avaluació

En aquest curs, es treballaran diferents estratègies d’aplicació de la metodologia d’immersió lingüística a l’aula per a l’etapa d’Ed. Infantil, Primària i Secundària. També s’adaptaran i elaboraran diferents materials didàctics i situacions d’aprenentatge a través de la construcció de bastides de suport lingüístic. I s’inclouran instruments d’avaluació continuada, per afavorir l’aprenentatge de tots els alumnes.