(0 cursos) | TOTAL: 0€

Immersió lingüística a l'aula

La diversitat és una qualitat humana, i que la trobem present tant dins com fora de les aules ja que és un fidel reflex de la societat.

L'alumnat dels centres educatius és divers i heterogeni, té realitats particulars i diferents. Així, posar atenció a la diversitat implica tenir en compte aquesta singularitat de tots i cada un dels nostres alumnes, i ser acompanyants en un procés educatiu per fomentar que en el seu desenvolupament personal també incorporin el reconeixement d'aquesta diversitat.

Així, avui ens trobem en què hi ha centres educatius on hi conviuen moltes llengües diferents, les matrícules són vives, l’heterogeneïtat sobre el coneixement de la llengua de l’escola és evident, i manquen recursos humans especialitzats en la gestió de la diversitat lingüística.

És per aquest motiu, que els i les docents hem de tenir un bon recull d’estratègies i recursos per facilitar la immersió lingüística a l’aula, ja que d’aquesta manera podrem acompanyar l’alumnat amb llengües maternes diferents a la llengua catalana, i ajudar-los en la seva adaptació, inclusió i aprenentatge.

Què implica aplicar estratègies d’immersió lingüística?

Tenir una bona motxilla plena de recursos per afavorir la immersió lingüística a l’aula, ajudarà a l’alumnat en molts àmbits. Així, aplicar estratègies d’immersió lingüística implicarà:

 • Facilitar la comprensió del discurs, de manera que el professorat asseguri la comprensió per part de tot l’alumnat.
 • Afavorir la participació i la interacció de tots els alumnes en l’aprenentatge de la llengua i la construcció del coneixement.
 • Tenir en compte la relació entre la llengua oral i la llengua escrita, oferint oportunitats d’aprenentatge per fer un ús real i funcional de la llengua oral, i potenciar l’ús de la llengua escrita partint de la llengua oral.
 • Treballar l’aprenentatge de la llengua alhora que també s’aprenen continguts de totes les matèries.

Objectius de la immersió lingüística

La immersió lingüística consisteix en l’exposició parcial o total a la llengua en les diferents etapes del procés d’aprenentatge dels alumnes, des que són petits fins que arriben l’adolescència, així, es pot considerar una estratègia que actualment es duu a terme en l’etapa escolar a nivell mundial.

L’objectiu principal de la immersió lingüística és aconseguir l’aprenentatge d’una llengua en el mínim temps possible, i de manera intensiva per part d’aquells alumnes que no la parlen en l’àmbit familiar, amb la finalitat d’afavorir al màxim les competències comunicatives, i el coneixement gramatical i lèxic.

És doncs, una eina de cohesió social que contribueix a millorar i enfortir els vincles entre els alumnes i preparar-los per desenvolupar diferents habilitats i competències que els serviran pel seu futur personal, social i laboral potenciant la seva inclusió en comunitat.

A través de la immersió lingüística es tracta de conciliar les diferents cultures presents a l’aula i al centre educatiu, respectant la diversitat lingüística i cultural de tots els alumnes, evitant la segregació lingüística i social.

A nivell social doncs, es pretén reconèixer la diversitat lingüística en entorns plurilingües com una riquesa present en les diferents societats, i en entorns educatius contribuir a que els alumnes prenguin consciència de la necessitat de respectar a tots els companys, independentment del seu origen, cultura o llengua, per comunicar-se i teixir vincles positius entre ells.

Els pilars bàsics de la immersió lingüística

A grans trets, podem concloure que trobaríem quatre pilars fonamentals per a què des del centre es puguin conèixer els alumnes i aplicar les estratègies d’immersió lingüística adequades - independentment de la llengua d’aquests a l’inici del curs escolar- amb l’objectiu de finalitzar l’educació obligatòria amb un bon domini de la llengua vehicular del centre educatiu.

Aquests quatre pilars bàsics de la immersió lingüística són:

 • Les estratègies metodològiques que s’apliquen a l’aula.
 • L’àmbit emocional de l’alumnat.
 • La llengua familiar dels alumnes.
 • Els usos lingüístics.

A continuació els analitzarem amb més detall.

Estratègies metodològiques de la immersió lingüística

Referent a les estratègies metodològiques que apliquem a l’aula per treballar la immersió lingüística:

 • Cal tenir un gran repertori de recursos i eines per fomentar l’aprenentatge de tots els alumnes, i organitzar l’alumnat segons les necessitats específiques del grup classe per fomentar la interacció.
 • Dissenyar activitats amb un enfocament universal per a tots els alumnes, per organitzar activitats que afavoreixin la participació i la cooperació.
 • Fomentar l’aprenentatge de la comunicació oral i la comunicació escrita en paral·lel, però partint sempre de la comunicació oral.
 • Fer un seguiment i acompanyament del procés d’aprenentatge de l’alumnat, per fer una avaluació més personalitzada de manera que tingui molt més pes la seva actuació global, interactiva i real en el context escolar.
 • Que el docent adapti el seu discurs per a què sigui comprensible per a tot l’alumnat, a través d’estratègies i recursos tant orals com no orals, i assegurant la seva comprensió.

Immersió lingüística i l’àmbit emocional de l’alumnat

Pel que fa a l’àmbit emocional dels alumnes, les estratègies d’immersió lingüística afavoriran:

 • La cohesió de grup a través de dinàmiques que millorin els vincles entre els alumnes.
 • El clima de respecte a l’aula, creant moments i espais per treballar les diferents llengües, països de procedència i cultures de tots els alumnes.
 • La participació de les famílies, potenciant la seva inclusió en diferents activitats i dinàmiques del centre.
 • La creació d’espais i moments de reflexió i valoració sobre les característiques personals de l’alumnat per facilitar el seu desenvolupament global i emocional.
 • L’atenció a les necessitats afectives, emocionals, relacionals, i de pertinença, que es derivin de la incorporació tardana al centre educatiu o del fet d’iniciar l'escolaritat sense tenir la competència lingüística suficient en la llengua vehicular dels aprenentatges.
 • La informació a les famílies de com poden afavorir la millora dels aprenentatges dels alumnes i la seva participació social en activitats extraescolars, biblioteques públiques, activitats de lleure..

Immersió lingüística i llengua materna de l’alumnat nouvinvingut

En aspectes relacionats amb la llengua materna dels alumnes, serà fonamental treballar aspectes relacionats amb aquesta des de la perspectiva de la immersió lingüística, com:

 • El reconeixement de la llengua materna de tots els alumnes a través de diferents activitats, per analitzar les semblances i diferències entre les diferents llengües, i treballar-les en contextos diversos.
 • El manteniment de la llengua familiar, assegurant-la en l’entorn familiar i extraescolar de l’alumnat, ja que ajuda a l’aprenentatge de la L2.
 • La inclusió de llengua familiar dels alumnes en diferents recursos, com contes i altres textos informatius tant a l’aula com a la biblioteca del centre.
 • L’acceptació del bagatge cultural, social i lingüístic des de diferents àmbits i àrees, a través de la realització de projectes i propostes d’aprenentatge on es treballi el seu reconeixement.

Immersió lingüística i els usos lingüístics de la llengua

I finalment, referent als usos lingüístics de la llengua, s’haurà de tenir en compte:

 • La importància del treball de la llengua oral. Potenciar activitats dialògiques entre els alumnes i entre aquests i el professorat per treballar el desenvolupament de la competència lingüística, i assolir un major domini dels recursos lingüístics i una adquisició favorable d’aquesta, des del punt de vista fonològic, semàntic i sintàctic.
 • La realització d’un tractament global de la llengua format a través de totes les àrees i àmbits del currículum, al llarg de totes les etapes educatives, des d’Educació Infantil fins a Educació Secundària.
 • Cercar i realitzar actuacions d’aprenentatge de la llengua que esdevinguin pràctiques, funcionals i significatives per a tots els alumnes.
 • Incloure l’ús de les TIC a l’aula per treballar la comprensió oral i escrita amb la finalitat d’oferir altres recursos d’aprenentatge a l’alumnat.
 • Vetllar per l’ús de la llengua tant en espais curriculars com en contextos no curriculars al centre educatiu.

Fins aquí, hem vist que les estratègies d’immersió lingüística afavoriran la inclusió de l’alumnat nouvingut, ja que es potenciarà l’aprenentatge d’una segona llengua, diferent a la seva llengua materna, de manera pràctica i significativa.

Vols descobrir estratègies d’immersió lingüística per aplicar a l’aula?

T’oferim dos cursos online d’immersió lingüística per tal d’adquirir les competències i habilitats per acompanyar a l’alumnat nouvingut en la seva inclusió, per promoure el seu sentiment de pertinença i sobretot, per aprendre a adaptar materials didàctics a través de bastides lingüístiques, així com conèixer recursos, dinàmiques, tècniques i estratègies d’immersió lingüística a l’aula.

Els dos cursos online que oferim sobre immersió lingüística estan reconeguts pel Departament d’Educació, són de 40 hores cada un, i ambdós contribueixen a l’activació del perfil d’immersió lingüística.

Vols activar el perfil d’immersió lingüística?

No et perdis el pack de cursos d’immersió lingüística que s’ofereixen cada mes del curs escolar. Amb la realització dels dos cursos online, activaràs de manera efectiva el perfil d’immersió lingüística.

No t’ho perdis i apunta’t al curs!

crossmenuchevron-down