(0 cursos) | TOTAL: 0€

L’avaluació i el nou currículum

Amb l’entrada del nou currículum, i juntament amb el seu caràcter competencial, una de les principals qüestions a valorar és l’avaluació dels aprenentatges. El nou currículum ha marcat un clar enfocament competencial, en el que l’aprenentatge acumulatiu ja no és tant rellevant, sinó que se centra en el desenvolupament de les competències bàsiques, que es concreten en les competències específiques, a través dels sabers de cada àrea, matèria o eix d’aprenentatge, en funció de l’etapa educativa.

En aquest post posarem èmfasi en els canvis més rellevants que cal saber sobre l’avaluació amb el nou currículum.

L’avaluació i el procés avaluador

El nou currículum posa èmfasi en què les característiques de l’avaluació consisteixen en el seu enfocament formatiu, continuat, global i integrador en totes les etapes educatives. Aquestes característiques ja es podien veure en lleis anteriors, tot i que a la pràctica no era una qüestió que sempre s’arribés a assolir, ja que la càrrega curricular per a cada curs i cicle educatiu era molt elevada.

Així, en aquest sentit, el nou currículum no busca tant l’adquisició de sabers de manera memorística, sinó que cerca altres fites més complexes, com és la consecució de certes habilitats a través del desenvolupament de les competències. I això es proposa a través de situacions d’aprenentatge contextualitzades que promouen altres estratègies d’aprenentatge més competencials, com els treballs en equip, la resolució de reptes, l’anàlisi de casos reals, la proposta de solucions funcionals a un problema real, el treball cooperatiu, etc.

Per tant, si l’enfocament del nou currículum ens porta cap a l’aplicació d’estratègies i metodologies més complexes i competencials, l’avaluació, en aquest cas, també ha de canviar i cercar noves maneres de portar-se a terme.

La finalitat de l’avaluació

En el nou currículum i l’enfocament competencial del mateix, es promou l’ús i aplicació d’estratègies metodològiques més actives, més significatives, complexes i comportin el desenvolupament de diferents competències per donar resposta a reptes i situacions d’aprenentatge contextualitzades.

Per tant, és important saber per a què avaluem i com avaluem. Anem a veure les dues grans finalitats que té l’avaluació competencial del nou currículum.

L’avaluació formadora. A través d’aquesta ajudarem l’alumnat a regular el propis aprenentatges, a prendre consciència dels errors que ha pogut cometre i a identificar els encerts i les dificultats que els impedeixen avançar cap a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

L’avaluació formativa és el mitjà per comprovar què és el que ha après l’alumnat i com ho ha fet. I aquesta avaluació implica identificar l’assoliment dels diferents objectius i criteris d’avaluació per poder orientar de manera efectiva l’alumnat i acreditar els diferents aprenentatges desenvolupats i assolits.

Ambdues finalitats avaluadores estan estretament relacionades i han de ser coherents amb el nivell maduratiu de l’alumnat i amb les diferents propostes d’aprenentatge aplicades a l’aula. Així, hem de potenciar un bon feedback i l’intercanvi d’opinions i punts de vista sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat, i alhora promoure l’autoavaluació.

Avaluar és aprendre

L’avaluació contínua, formativa i formadora també té l’objectiu de saber quins han estat els resultats dels diferents aprenentatges, de manera que ens permeti comprovar si s’han assolit els objectius proposats i valorar què és el que falta seguir treballant per assolir-los.

La informació que obtindrem fruit de l’avaluació, també contindrà dades molt importants que ajudaran als i les docents a avaluar la qualitat del procés d’aprenentatge, de manera que podrà identificar els diferents aspectes a millorar per tal de promoure situacions d’aprenentatge de qualitat que contribueixin a un desenvolupament real de les competències que marca el currículum.

Podem veure que l’avaluació de les competències comporta la mobilització dels diferents sabers d’aprenentatge, que de manera interrelacionada contribueixen a la resolució de problemes o situacions reals, complexes i constructives.

Per tant, no té sentit avaluar sabers per una banda i competències per una altra. Sinó que s’ha de veure l’avaluació de manera integrada en l’aprenentatge competencial, és a dir, s’avaluarà l’adquisició o el desenvolupament d’una competència a través dels diferents sabers d’aprenentatge.

Així, l’avaluació competencial haurà d’identificar el progrés del desenvolupament de les competències específiques de les diferents àrees, matèries o eixos d’aprenentatge, de manera que serà necessari establir uns objectius d’aprenentatge i un criteris d’avaluació coherents amb el punt de partida de l’alumnat per poder valorar el progrés i l’adquisició d’aquestes competències.

Per altra banda, hem de tenir en compte que el desenvolupament d’una competència necessita temps, de manera que ja no té sentit avaluar constantment amb l’objectiu de qualificar resultats, sinó que cal fer una valoració global del procés d’aprenentatge de cada alumne/a per tal de reconèixer com ha millorat el desenvolupament de les competències des del principi.

Per tant, en comptes de promoure un aprenentatge memorístic i acumulatiu, l’objectiu del model competencial del nou currículum, és ajudar l’alumnat a aplicar els nous aprenentatges i sabers, davant de situacions contextualitzades, significatives i amb sentit real i funcional per a l’alumnat.

Recordeu! Si voleu saber-ne més, i aprendre a dissenyar eines d’avaluació, fes una ullada al curs online “Eines i recursos d’avaluació

crossmenuchevron-down